El recurs contra l’acord del ple de 21 de desembre, el presentaven este matí tots els consellers de COMPROMIS pel registre de la Mancomunitat. 

Segons explicava Vicent Xavier Vila, secretari comarcal del Bloc-Compromis, “tots els membres de COMPROMIS del Consell de la Mancomunitat de municipis de la Vall d’Albaida, han interposat un RECURS DE REPOSICIÓ contra l’acord del Consell de la Mancomunitat de data 21 de desembre de 2012 relatiu al punt 8é de l’ordre del dia de la sessió anomenat “ACORDAR EN RELACIÓ A LA PROPOSTA ADREÇADA AL CONSORCI DE RESIDUS DEL PLA ZONAL X, XI I XII, ÀREA DE GESTIÓ 2“. 

Vila, seguia afegint que: “els motius de recurs son el següents: 

En primer lloc la falta de competència de la Mancomunitat per a disposar la delegació d’una matèria prèviament delegada a dita entitat per un Ajuntament, que és el titular de la competència. 

En segon lloc, l’adopció de l’acord sense respectar-se el requisit de l’obtenció del vot favorable de la majoria absoluta del número legal de membres de l’òrgan que adopta l’acord. 

En tercer lloc, l’impossibilitat que el Consorci integre en la seua estructura a una Mancomunitat. 

Per últim, la no permissivitat perquè un representant de l’Ajuntament d’Ontinyent participe i vote en la sessió d’adopció de l’acord”. 

S’explicava que exposats estos motius d’oposició i sobre la base d’estos, es sol·licita l’admissió a tràmit d’este recurs de reposició, disposant-se la declaració de nul·litat de l’acord del Consell de la Mancomunitat de data 21 de desembre de 2012 relatiu al punt 8é de l’ordre del dia de la sessió anomenat “ACORDAR EN RELACIÓ A LA PROPOSTA ADREÇADA AL CONSORCI DE RESIDUS DEL PLA ZONAL X, XI I XII, ÀREA DE GESTIÓ 2”, pels motius exposats, que s’al·leguen encara que algun subjecte del procediment poguera entendre que l’acte impugnat no té caràcter de definitiu, ja que segons qui subscriu este recurs, no és legal prendre un acord que, bé entés com a definitiu o bé com a de tràmit o condicionat, suposa decidir sobre una matèria respecte de la qual la Mancomunitat per se no ostenta competències, ja siga l’acord resolutiu, condicionat, de tràmit o inicial. 

Per tot açò, els consellers de COMPROMIS, presenten el recurs i recorden a la presidència de la Mancomunitat, que encara estan esperant una resposta concreta al decàleg de condicions per tornar als òrgans de Govern de la Mancomunitat, que van presentar per registre el passat 11 de gener